Υπολογισμός Δόσης Δανείου

Χρησιμοποιήστε την αριθμομηχανή για γρήγορο και εύκολο υπολογισμό του καταναλωτικού, επιχειρηματικού ή στεγαστικού δανείου σας.

Συνάρτηση Υπολογισμού Δόσης Δανείου

Ο υπολογισμός Ισόποσης Μηνιαίας Δόσης (ΙMΔ)
Ο τύπος της κατ' αποκοπήν δόσης ΙΜΔ υπολογίζεται προσθέτοντας το ποσό του κεφαλαίου του δανείου και τους τόκους επί του κεφαλαίου και διαιρώντας το αποτέλεσμα με τον αριθμό των περιόδων επί τον αριθμό των μηνών.
 

ΙΜΔ = P * [( r * (1 + r)^n)) / ((1 + r)^n - 1)]

όπου:
P = Κύριο ποσό δανεισμού
r = περιοδικό μηνιαίο επιτόκιο
n = Συνολικός αριθμός μηνιαίων πληρωμών

Scroll to Top